Primary 1 Spelling Test - Unit 02B


  
Translate the words from Thai to English. Make sure you spell them correctly.
หญ้า = ท้องฟ้า = ก้อนเมฆ =
สามเหลี่ยม = สี่เหลี่ยมจัตุรัส = วงกลม =
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = หัวใจ = วงรี, รูปไข่ =
สี่เหลี่ยมผืนผ้า = ทบทวน = ตรวจ , กากบาท =
แพะ = รูปภาพ = เสื้อคลุม =