Primary 4 Spelling Test - Unit 07B


  
Translate the words from Thai to English. Make sure you spell them correctly.
คืนนี้ = พรุ่งนี้ = สัปดาห์นี้ =
วันอาทิตย์หน้า = บ่ายนี้ = ห้างสรรพสินค้า =
ร้านตัดผมชาย = ร้านทำผมสตรี = ซุปเปอร์มาร์เก็ต =
ร้ายขายยา = ร้านขายของที่ระลึก = คำถาม =
ตัวอย่าง = ประเทศเดนมาร์ค = สหรัฐอเมริกา =